|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ÓðïñÜäåò
 

Ïé ÓðïñÜäåò åßíáé óýìðëåãìá íçóéþí ôïõ Áéãáßïõ ðåëÜãïõò ôá ïðïßá âñßóêïíôáé óôçí ðåñéï÷Þ âïñåßùò ôçò Åýâïéáò êáé áíáôïëéêÜ ôçò Ìáãíçóßáò ìå ðëçèõóìü 13.740 (2011). Áðïôåëïýíôáé áðü áñêåôÜ íçóéÜ, Üëëá ìåãáëýôåñá êáé Üëëá ìéêñüôåñá. Ôá óçìáíôéêüôåñá åßíáé ôÝóóåñá: ç Óêýñïò, ç ÓêéÜèïò, ç Óêüðåëïò êáé ç Áëüííçóïò. Áðü ôá íçóéÜ áõôÜ ç Óêýñïò áíÞêåé äéïéêçôéêÜ óôçí Åýâïéá, åíþ ôá õðüëïéðá (ìáæß ìå üëá ôá Üëëá ìéêñüôåñá íçóéÜ) áíÞêïõí óôçí Ìáãíçóßá êáé åßíáé ãíùóôÜ êáé óáí Âüñåéåò ÓðïñÜäåò.


Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576


                                                                                                              by viovas