|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

¢ñôá
 

Ï íïìüò ¢ñôáò ìå ðëçèõóìü 67.870 (2011) Ý÷åé ðñùôåýïõóá ôçí ðüëç ôçò ¢ñôáò ôïõ äÞìïõ Áñôáßùí ìå ðëçèõóìü 42.980 (2011), êáé åßíáé ç äåýôåñç ìåãáëýôåñç ðüëç ôçò Çðåßñïõ ìåôÜ ôá ÃéÜííåíá.

Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576


by viovas