|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ëáóßèé
 

Ï Íïìüò Ëáóéèßïõ åßíáé ï áíáôïëéêüôåñïò íïìüò ôçò ÊñÞôçò ìå ðëçèõóìü 75.690 (2011). Óôéò ôñåéò ðëåõñÝò ôïõ ôï Ëáóßèé âñÝ÷åôáé áðü èÜëáóóá : ôï Êñçôéêü ðÝëáãïò áðü ôá âüñåéá, ôï ÊáñðÜèéï áíáôïëéêÜ êáé ôï Ëéâõêü óôá íüôéá. ÄõôéêÜ åßíáé ï Íïìüò Çñáêëåßïõ ìå öõóéêü üñéï ôçí ïñïóåéñÜ Äßêôç .Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý Ëáóéèßïõ åßíáé ï ¢ãéïò Íéêüëáïò åíþ Üëëåò óçìáíôéêÝò ðüëåéò åßíáé ç Óçôåßá êáé ç ÉåñÜðåôñá.

Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576