|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΣΚΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΚΑΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ
ΔΟΧΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ INOX
ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ
ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΛΑΙΚΗΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΙΔΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΙΔΗ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ
ΒΑΡΕΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ðéåñßá
 

Ï íïìüò Ðéåñßáò âñßóêåôáé óôï íüôéï ôìÞìá ôçò Ìáêåäïíßáò (ÊåíôñéêÞ Ìáêåäïíßá)ìå ðëçèõóìü 127.400 (2011). Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý ôçò åßíáé ç Êáôåñßíç.  Óôçí Ðéåñßá, õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò ôïðïèåóßåò áñ÷áéïëïãéêïý åíäéáöÝñïíôïò, üðùò ôï Äßïí, ç Ðýäíá, ôá êáé ï Ðëáôáìþíáò. Ï ¼ëõìðïò, ôï øçëüôåñï âïõíü ôçò ÅëëÜäáò, õøþíåôáé óôï íüôéï ìÝñïò ôçò Ðéåñßáò åíþ ôá ÐéÝñéá ¼ñç âñßóêïíôáé óôá äõôéêÜ.

Ç Åôáéñåßá ìáò áíáæçôåß Åðßóçìï ÓõíåñãÜôç óôçí Ðåñéï÷Þ. ÅêäÞëùóç åíäéáöÝñïíôïò óôï ôçë. 2105021576