|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ÊÁÑÏÔÓÉÁ ËÁÉÊÇÓ
 

basket

ÁÐÏÓÔÏËÅÓ ÓÅ ÏËÇ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ

×ÏÍÑÉÊÇ - ËÉÁÍÉÊÇ - ÔÉÌÅÓ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏÕ

 

Ôá êáñïôóÜêéá ëáúêÞò ðïõ äéáèÝôåé ç åôáéñßá ìáò ÷ùñßæïíôáé óå äõï êáôçãïñßåò, ôá óõñìÜôéíá êáé ôá õöáóìÜôéíá êáñüôóéá. ¼ëá åßíáé óðáóôÜ äçëáäÞ êëåßíïõí þóôå íá ìðïñåßôå íá ôá áðïèçêåýóåôå åíþ äéáèÝôïõí êáé áíôáëëáêôéêÜ (ñüäåò , áóöÜëåéåò ,ê.á.). Äåßôå ðáñáêÜôù áíáëõôéêÝò åéêüíåò êáé ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ ãéá êáèÝíá áðü áõôÜ.

VIOVAS - ÊÁÑÏÔÓÉÁ ËÁÉÊÇÓ

 

ÊáñïôóÜêéá ËáúêÞò ÓõñìÜôéíá ÓðáóôÜ
Καροτσάκια Λαϊκής Συρμάτινα Σπαστά

Καροτσάκι Λαϊκήσ Ύφασμα Σπαστό
Καροτσι Λαϊκής Ύφασμα Gimi Argo blue
Καρότσι Λαϊκής gimi argo red