|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Áñãïëßäá
 

Áñãïëßäá åßíáé ï íïìüò ôçò ÁíáôïëéêÞò ÐåëïðïííÞóïõ êáé âñÝ÷åôáé óôá íüôéá áðü ôïí Áñãïëéêü Êüëðï êáé óôá áíáôïëéêÜ áðü ôïí Óáñùíéêü êüëðï. Óõíïñåýåé óôá âüñåéá ìå ôï íïìü Êïñéíèßáò êáé óôá äõôéêÜ êáé íüôéá ìå ôï íïìü Áñêáäßáò. Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý åßíáé ôï Íáýðëéï. ÓçìáíôéêÝò ôïðïèåóßåò ðïõ ðåñéëáìâÜíåé ï íïìüò åßíáé ôï ¢ñãïò, ïé ÌõêÞíåò, ç Åðßäáõñïò ,êáé ôï Ôïëü . Äéáéñåßôáé óå ôñåéò åðáñ÷ßåò. ¸÷åé Ýêôáóç 2 .214 km² êáé ðëçèõóìü 97.090 (2011)

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

-

-

-

-

 

 

 

 

×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ

ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 2 

ÁÑÃÏÓ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÓÊËÇÑÇÓ

ÔÓÁËÄÁÑÇ 32

ÁÑÃÏÓ

-

-

-

-

-


by viovas