|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Êáñäßôóá
 

 Ï íïìüò Êáñäßôóáò ìå ðëçèõóìü 113.070 (2011) áíÞêåé óôçí Èåóóáëßá ìå ðñùôåýïõóá ôçí ïìþíõìç ðüëç ôçò Êáñäßôóáò ìå 56.460 êáôïßêïõò  (2011 Êáëëéêñáôéêüò ÄÞìïò), êáé âñßóêåôáé óôï ìÝóïí ó÷åäüí ôçò ÈåóóáëéêÞò ðåäéÜäáò .

ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

ÊÁÔÓÉÊÇ ÁÖÏÉ

ÐËÁÓÔÇÑÁ 57

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

 

ÊÁÔÓÉÊÇÓ ÉÙÁÍ

4÷.ÊÁÑÄ-ÌÇÔÑ

ÊÁÑÄÉÔÓÁ

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-