|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ìáãíçóßá
 

Ï íïìüò Ìáãíçóßáò ðïõ áíÞêåé äéïéêçôéêÜ óôçí ðåñéöÝñåéá ôçò Èåóóáëßáò Ý÷åé ðëçèõóìü 189.800 (2011). Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý åßíáé ï Âüëïò åíþ Üëëåò óçìáíôéêÝò ðüëåéò êáé ôïðïèåóßåò åßíáé ï Áëìõñüò, ôï Âåëåóôßíï, ÍÝá Áã÷ßáëïò, êáé ôá üìïñöá ÷ùñéÜ ôïõ Ðçëßïõ.


ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

ÁÂÁÑÉÔÓÉÙÔÇÓ

Ð.ÌÅËËÁ

ÂÏËÏÓ

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÑÁÌÐÏÐÏÕËÏÕ

ÊÏÑÁÇ

ÂÏËÏÓ

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ   ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÓÔÉÓ ËÏÉÐÅÓ ÐÅÑÉÏ×ÅÓ