|     |     |     |    
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ìåóóçíßá
 

Ç íïìüò Ìåóóçíßáò ìå Ýêôáóç 2991 ô. ÷ëì. êáé ðëçèõóìü 163.110 (2011) âñßóêåôáé óôç íïôéïäõôéêÞ Ðåëïðüííçóï. Ðåñéêëåßåôáé óôá âüñåéá áðü ôïí ðïôáìü ÍÝäá êáé ôá ÁñêáäéêÜ ¼ñç, óôá áíáôïëéêÜ áðü ôï üñïò Ôáàãåôïò, óôá íüôéá áðü ôïí Ìåóóçíéáêü Êüëðï êáé óôá äõôéêÜ áðü ôï Éüíéï ÐÝëáãïò. Ðñùôåýïõóá ôïõ íïìïý åßíáé ç ÊáëáìÜôá åíþ Üëëåò óçìáíôéêÝò ðåñéï÷Ýò åßíáé ôá ÖéëéáôñÜ, ç ÌåóóÞíç, ç ÃáñãáëéÜíïé, ç Êõðáñéóóßá, ç Ðýëïò, ç Ìåèþíç, ç Êïñþíç, ï ÌåëéãáëÜò êáé ç Öéíéêïýíôá.


ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ

ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÐÅÑÉÏ×Ç

E-MAIL

ÍÉÊÁÓ

-

ÊÁËÁÌÁÔÁ

 

-

-

-

 

-

-

-

 

ÊÉÑÊÉÍÅÆÏÕ

23 ÌÁÑÔÉÏÕ 10

ÊÁËÁÌÁÔÁ

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-